FET brief aan Weekers mbt fiscaliteit Elektrisch Rijden

Geachte heer Weekers,

 

Graag brengen de partijen verenigd in het Formule E–team het volgende belangrijke punt voor de Autobrief onder uw aandacht.

0 = 0: een nul tarief voor nul emissie voertuigen

 

Verzoek tot het verlengen van het 0 % bijtellingstarief voor voertuigen met nul emissies zoals de volledige elektrische voertuigen (FEV) voor de resterende looptijd van de Autobrief I.

 

Daarmee ontstaat er een onderscheid in bijtellingstarief met de voorgenomen 7% bijtellingstarief voor Plug-in Hybrids (PHEV).

De leden van het Formule E-Team zijn daarnaast bereid mee te denken over een consequente stimulering van elektrisch rijden door fiscaal beleid.

 

 

Motivering

Elektrisch rijden is in Nederland sterk in opkomst en staat het op het punt van een definitieve doorbraak. De introductie van elektrisch rijden in de zakelijke markt is hiervoor een belangrijke motor. Daarmee ziet het Nederlandse bedrijfsleven,  aanbieders van allerlei produkten en diensten, op korte termijn, goede verdienkansen met elektrisch vervoer. Door nauwe samenwerking in de afgelopen jaren tussen bedrijfsleven, belangenorganisaties en overheden neemt Nederland momenteel een koploperspositie in op het gebied van elektrisch rijden in Europa. Zie bijlage voor de highligths uit 2012.

Een succesvolle doorgroei van elektrisch rijden in Nederland levert een geweldige economische impuls op door innovatie, ontwikkeling en export én reductie van CO2 en fijnstof uitstoot en op termijn behoud van een betaalbare mobiliteit.

De elektrische auto, en dan vooral de plug-in hybride, is momenteel vooral in trek bij de zakelijke rijder. Een belangrijke reden hiervoor is het huidige gunstige fiscale klimaat. Daarnaast zijn er positieve ontwikkelingen zichtbaar, zoals de grotere bekendheid, het toenemende aanbod van verschillende modellen, het dalen van de accuprijzen, de uitrol van een (snel)laadinfrastructuur en toenemende actieradius. Toch blijven er in deze opkomende markt barrières. De onzekerheden over de restwaarde van de auto, de levensduur van de batterijen, en de prijs die nog (fors) hoger is dan een vergelijkbare benzine- of diesel auto. En ook al neemt het aantal laadpunten toe, het is nog niet te vergelijken met het netwerk van tankstations.

Hierbij constateren de leden van het Formule E-team een groot verschil in groei tussen full electric (FEV) en plug-ins (PHEV); in 2012 786 FEV en 4331 PHEV, zie bijlage voor feiten en cijfers tot en met maart 2013. De huidige prijs en de praktische beperkingen van de huidige generatie elektrische auto’s,maken fiscale stimulering van de overheid noodzakelijk om tot een definitieve doorbraak te komen. De huidige belastingwetgeving bevat hiervoor belangrijke faciliteiten. In 2014 worden deze voor een deel teruggedraaid door de verhoging van het 0 % tarief voor de bijtelling naar 7 %. Gezien de huidige marktontwikkeling verwachten de leden van het Formule E-team dat vooral de verkoop van volledig elektrische voertuigen (FEV’s) nog verder zal worden beperkt door de verhoging van de bijtelling.

De leden van het Formule E-team achten het daarom zinvol en wenselijk om een onderscheid in de bijtelling te maken tussen FEV en PHEV voertuigen. Immers de berijders van volledig elektrische auto’s moeten zich meer dan berijders van PHEV voertuigen aanpassen in hun rijgedrag, vooral door de beperktere actieradius, en de aanschafkosten zijn nog aanzienlijk hoger.

Plug-in hybrides zijn nog steeds belangrijk voor de transitie naar elektrische mobiliteit, bovendien vormen zij door hun aantallen een enorme trekkracht voor het realiseren van (snel)laadinfrastructuur. Formule E-team leden zien het gebruik van de elektrische kilometers van deze plug-ins  snel toenemen; immers de het stroomgebruik bij laadpalen neemt enorm toe en daarnaast hebben leasebedrijven en werkgevers in toenemende mate instrumenten beschikbaar en zetten die ook in om berijders ook daadwerkelijk elektrisch te laten rijden.

Zonder een onderscheid tussen FEV en PHEV maken de leden van het Formule E -Team zich grote zorgen over een transitie naar de FEV markt. Naar de mening van het Formule E-Team is een voortzetting van de huidige 0% bijtelling voor zero emissie voertuigen (Tank to Wheel) gerechtvaardigd.

Wij vragen u daarom om in het komende belastingplan de huidige wetgeving  daarvoor aan te passen. Het budgettaire beslag van deze maatregel, beperkt zich gegeven de kleine aantallen betrokken voertuigen, tot enige miljoenen euro’s per jaar.

Namens het Formule E team,

Mr. G.H.N.L. van Woerkom,

Waarnemend voorzitter

 

dhr. G.J.M. Alders, EnergieNederland; dhr. drs. L. Knegt Netbeheer Nederland; mw. R. Hemerik Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen; mw. mr. S. Roelofs  Nederland ICT ;  dhr. ir. T. Wagenaar Stichting Natuur en Milieu; dhr.mr. B. Staal Nederlandse Vereniging van Banken; dhr. Prof. dr. ir. M. Steinbuch 3TU Federatie; dhr. H.C.M. Tak  Bovag.;  dhr. Drs. L.F.M. Welschen Automotive NL;  dhr. O.C.M. de Bruijn RAI Vereniging;  mw. M. van Haaren Taskforce Formule E-Team; mw. drs.  A. van Huffelen Vereniging Nederlandse Gemeenten; dhr.R. Koornstra; dhr. drs. G. Kloppenburg Vereniging DOET.

Het Formule E-team is ingesteld door de ministeries van EZ en I&M om betaalbaar, betrouwbaar elektrisch rijden in de komende tijd voor iedereen toegankelijk te maken. In het Formule E-team werkt bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen.

032613_Nederland-elektrisch-formule-e-team-zerauto

2 thoughts on “FET brief aan Weekers mbt fiscaliteit Elektrisch Rijden

  1. Van harte ondersteun ik de opvatting, dat het gebruik van elektrische voertuigen vanwege hun betere carbon footprint moet kunnen blijven rekenen op een fiscaal gunstiger behandeling.
    Dat neemt niet weg dat ik graag enige nuancering zou willen aanbrengen; hoog vermogen vergt meer stroom en dat is ook niet de bedoeling, meer vermogen dan 100 KW. is voor een personenauto niet nodig en daarom vindt ik algehele vrijstelling van houderschapsbelasting en fiscale bijtelling niet nuttig en al helemaal niet nodig.

  2. Pingback: FET brief aan Weekers mbt fiscaliteit Elektrisch Rijden – 2 | Steinbuch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s