FET brief aan Weekers mbt fiscaliteit Elektrisch Rijden – 2

Geachte heer Weekers,

Graag brengen de partijenverenigd in het Formule E–team – het volgende onder uw aandacht.

  •  Voorstel voor integrale doorrekening van bijtelling en andere fiscale maatregelen voor volledige elektrische voertuigen (FEV) en Plug-in Hybrids (PHEV) met het oog op een evenwichtig stimuleringspakket voor de verdere versnelling van elektrisch vervoer in 2014 en 2015.
  • Het Formule E – Team wil graag haar inzichten in marktontwikkelingen voorafgaand aan definitieve beleidsbeslissingen met U delen.

Motivering

In 2009 heeft het Kabinet besloten dat Nederland een internationale proeftuin moet worden voor elektrisch rijden. In het huidige Regeerakkoord is vastgelegd:”Elektrisch vervoer biedt veel kansen voor Nederland. Met netbeheerders, energiebedrijven en lokale overheden worden afspraken gemaakt over de laadinfrastructuur om de groei van elektrische mobiliteit verder te stimuleren.”

Aan de mobiliteitstafel van Het Nationale Energie Akkoord voor Duurzame Groei (SER) is door diverse partijen het belang van elektrisch vervoer in de strategie naar een duurzaam energiesysteem aangegeven.  EU-studies wijzen uit dat elektrisch vervoer in de toekomst een essentiële schakel vormt om de doelstellingen op het gebied van CO2 reductie in 2050 te kunnen halen. De partijen, verenigd in het Formule E – Team werken allemaal hard om de gezamenlijk geformuleerde doelen van aantallen voertuigen van ca 20.000 voertuigen in 2015 naar 200.000 in 2020 te gaan halen. Daarbij ontstaan nieuwe marktkansen. Om de doelen te bereiken is een ondersteunend fiscaal overheidbeleid cruciaal.

Een succesvolle doorgroei van elektrisch rijden in Nederland levert een geweldige economische impuls op door innovatie, ontwikkeling en export én reductie van CO2- en fijnstof uitstoot en op termijn behoud van een betaalbare duurzame mobiliteit.

Alhoewel nog fragiel, beginnen de effecten van dat beleid op het terrein van omzet, werkgelegenheid en export zichtbaar te worden, zo blijkt uit recent onderzoek.

In de brief aan U van 12 april jl., hebben de leden van het Formule E – Team al gepleit voor een 0% bijtellingstarief voor auto’s met 0% uitstoot.

De leden van het Formule E – Team constateren een groot verschil in groei tussen full electric (FEV) en plug-ins (PHEV); in 2012 een groei van 786 FEV en 4331 PHEV en in 2013 is de toename tot nu toe 184 FEV en 2146 PHEV’s (stand van 30 juni).

De huidige prijs en de praktische beperkingen van vooral de volledige elektrische auto’s die nu op de markt komen, maken een evenwichtige fiscale stimulering van de overheid noodzakelijk om tot een definitieve doorbraak te komen. Daarbij is het zinvol en wenselijk om een onderscheid in de bijtelling (en eventueel in andere fiscale regeligen) te maken tussen FEV en PHEV voertuigen. De berijders van volledige elektrische auto’s moeten zich immers meer dan andere berijders aanpassen in hun rijgedrag.

Tijdens de besprekingen over het SER akkoord aan de mobiliteitstafel, zijn verschillende bijtellingstarieven besproken, maar is nog geen definitief besluit genomen. De leden van het Formule E – Team pleiten daarbij voor een voldoende (bijvoorbeeld 3% en 7%) onderscheid tussen FEV en PHEV.

Zonder een voldoende onderscheid tussen volledig elektrische voertuigen en plug-in hybrides maken de leden van het FET zich grote zorgen over de transitie naar de FEV markt.

In de pers zijn de afgelopen weken publicaties verschenen, waarin wordt gewezen op het aanzienlijke budgettaire beslag van de fiscale faciliteiten voor vooral de plug-in hybrides. Wij realiseren ons dat een budgettaire beheersbaarheid van de fiscale faciliteiten van belang is en dat wordt nagedacht over varianten om dat te realiseren, zoals bijv. de vaststelling van een plafond.

Randvoorwaarde bij mogelijke varianten dient naar onze mening te zijn, dat de fiscale faciliteiten in voldoende mate ondersteunend moeten blijven voor de verdere uitrol van alle soorten van elektrische voertuigen en dus ook voor plug-in hybrides.

Het Formule E – Team wil graag binnen de varianten aangeven hoe de markt daarbij het beste kan worden uitgedaagd om een zo groot mogelijke marktontwikkeling voor elektrisch vervoer te bewerkstelligen.

De elektrische auto, en dan vooral de plug-in hybride, is momenteel vooral in trek bij de zakelijke rijder. Eind juni zijn er in totaal 10.000 elektrische voertuigen op de weg in Nederland. Een belangrijke reden voor de toename is het huidige gunstige fiscale klimaat waaronder de 0% bijtelling. Daarnaast zijn er positieve ontwikkelingen zichtbaar, zoals de grotere bekendheid, het toenemende aanbod van verschillende modellen, het dalen van de accuprijzen, de uitrol van een (snel)laadinfrastructuur en de toenemende actieradius. Toch blijven er in deze opkomende markt barrières. De onzekerheden over de restwaarde van de auto, de levensduur van de batterijen, en de prijs die nog (fors) hoger is dan een vergelijkbare benzine- of dieselauto. En ook al neemt het aantal laadpunten toe, het is nog lang niet te vergelijken met het netwerk van tankstations.

Plug-in hybrides zijn zeer belangrijk voor de transitie naar duurzame  elektrische mobiliteit. Zij vormen voor de automobilist vaak een eerste stap naar elektrisch rijden en de huidige meer gunstige marktontwikkeling van de plug-ins draagt uiteindelijk bij aan het verlagen van de kosten voor alle elektrische voertuigen als gevolg van de schaalvoordelen die gerealiseerd kunnen worden op de leercurve van deze innovatie. Bovendien geven zij door hun aantallen een enorme impuls aan het realiseren van (snel)laadinfrastructuur.

De leden van het FET denken dat het elektrisch gebruik van de plug-in hybrides geoptimaliseerd kan worden. Op verzoek van staatssecretaris Mansveld komt het Formule E – Team in oktober met een aanpak, waardoor het gebruik van elektrische kilometers van deze plug-ins aanzienlijk wordt vergroot.

Leasebedrijven en werkgevers hebben in toenemende mate instrumenten beschikbaar – en zetten die ook in – om berijders van plug-ins ook daadwerkelijk zoveel mogelijk elektrisch te laten rijden.

Wij stellen U dan ook voor om de diverse varianten in de bijtellingcategorieën, inclusief de andere fiscale maatregelen voor 2014 en 2015 in de aanloop naar de tweede autobrief integraal op hun effecten te laten doorrekenen. Dit met het oog op het formuleren van een meerjarig en houdbaar stimuleringsbeleid voor elektrisch rijden.

Dat is nodig om richting markt en consument een consistent en betrouwbaar beleid te voeren en om U de zekerheid te geven dat het nu en in de toekomst ook budgettair beheersbaar is.

Het Formule E – Team hecht sterk aan consistent beleid en is gaarne bereid om, voorafgaand aan beleidsbeslissingen over maatregelen, met U te overleggen hoe de markt het meest effectief kan worden uitgedaagd.

Het Formule E-team is ingesteld door de ministeries van EZ en I&M om betaalbaar, betrouwbaar elektrisch rijden in de komende tijd voor iedereen toegankelijk te maken. In het Formule E – Team werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen.

Namens het Formule E – Team,

Drs. B.J.Klerk

Voorzitter

c.c.

Minister H.G.J. Kamp

staatssecretaris W.J. Mansveld,

Dhr P. de Krom

Dhr W. Draijer,

Formule E – Team

Vereniging Energie-Nederland, dhr. A. Jurjus vervanger van G.J.M. Alders,

Netbeheer Nederland, dhr. drs. L. Knegt,

Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, mw. R. Hemerik, Nederland ICT, mw. mr. S. Roelofs,

Stichting Natuur en Milieu, dhr. ir. T. Wagenaar,

3TU Federatie, dhr. Prof. dr. ir. M. Steinbuch,

Bovag, dhr. H.C.M. Tak,

Automotive NL, dhr. Drs. L.F.M. Welschen,

RAI Vereniging, dhr. O.C.M. de Bruijn,

Taskforce Formule E-Team, mw. M. van Haaren,

Vereniging Nederlandse Gemeenten, mw. drs. A. van Huffelen,

dhr. R. Koornstra,

Vereniging DOET, dhr. drs G. Kloppenburg

ANWB, dhr. Mr. G.H.N.L. van Woerkom,

——–

verstuurd 23 Juli 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s